اجراي 2 طرح توسعه اي در مجتمع سنگ آهك پيربكران پس از واگذاري تحولات بعد از واگذاري؛ رشد توليد، اشتغال و افزايش سهم دولت

  • صفحه اصلی
  • خبر های فید
  • اجراي 2 طرح توسعه اي در مجتمع سنگ آهك پيربكران پس از واگذاري تحولات بعد از واگذاري؛ رشد توليد، اشتغال و افزايش سهم دولت