برنامه احداث راه دسترسي و برق رساني به معادن لرستان با سرمايه گذاري ايميدرو /سرمايه گذاري۱۲۸۰ ميليارد ريالي ايميدرو در پروژه هاي راه و برق رساني معادن استان

  • صفحه اصلی
  • خبر های فید
  • برنامه احداث راه دسترسي و برق رساني به معادن لرستان با سرمايه گذاري ايميدرو /سرمايه گذاري۱۲۸۰ ميليارد ريالي ايميدرو در پروژه هاي راه و برق رساني معادن استان