كلنگ زني راه دسترسي به معادن سفيدآبه، سفيدكوه و بادباد با حضور رئيس هيات عامل ايميدرو سرمايه گذاري اوليه 1140 ميليارد ريالي ايميدرو در مسيرهاي حياتي معادن لرستان

  • صفحه اصلی
  • خبر های فید
  • كلنگ زني راه دسترسي به معادن سفيدآبه، سفيدكوه و بادباد با حضور رئيس هيات عامل ايميدرو سرمايه گذاري اوليه 1140 ميليارد ريالي ايميدرو در مسيرهاي حياتي معادن لرستان