پروژه برق رساني به معادن شاقز اليگودرز كلنگ زني شد؛ سرمايه گذاري 140 ميليارد ريالي ايميدرو

  • صفحه اصلی
  • خبر های فید
  • پروژه برق رساني به معادن شاقز اليگودرز كلنگ زني شد؛ سرمايه گذاري 140 ميليارد ريالي ايميدرو